Healthy Denbighshire
"" English
Cartref
Beth yw Teleofal / Teleiechyd? Sut y Gallaf Gyrchu Gwasanaeth Teleofal / Teleiechyd? Cynlluniau Peilot

Teleofal mewn Partneriaeth – Manylion y Prosiect

Drwy ariannu gan y Grant Gweithio ar y Cyd, mae Cydlynydd Teleofal/Teleiechyd wedi ei recriwtio i weithio ar draws yr holl asiantaethau partner.  Bydd y Cydlynydd yn ei swydd hyd at fis Mawrth 2008 pan ddechreuir gweithredu Teleofal/Teleiechyd ar draws Sir Ddinbych.
Rôl Cydlynydd Teleofal yw cyfarfod â nodau ac amcanion Prosiect Teleofal mewn Partneriaeth.  Y rhain yw:

 • Mapio gwasanaethau a sefydliadau presennol fyddai’n gallu derbyn Teleofal i gyfarfod ag anghenion gofal a chefnogaeth pobl yn well.

 • Gwneud gwaith paratoadol i sicrhau fod sail dechnolegol, polisïau a gweithdrefnau ac ymwybyddiaeth broffesiynol wedi eu sefydlu cyn gweithredu Strategaeth Teleofal.

 • Cynorthwyo gyda datblygu Strategaeth Teleofal leol, mewn partneriaeth â Thai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghonwy a Sir Ddinbych, gan adeiladu’n benodol ar y bartneriaeth hyd yma rhwng Gwasanaethau Cytundeb a’r Storfa Gyfarpar Anabledd.

 • Cynhyrchu cynllun prosiect hyfforddi i sicrhau fod pob ymarferwr ym mhob sector yn cael cyfle i fod yn ymwybodol fod asesiad Teleofal yn integrol i’r broses asesu.

 • Cefnogi datblygiad peilotiau Teleofal/Teleiechyd ar draws ystod o wasanaethau, e.e. Pobl H?n, Anabledd Dysgu, Anabledd Corfforol, Cyflyrau Tymor Hir, Strategaeth Codymau, Gofal Canolraddol etc. yn cynnwys cysylltiad ac ymglymiad â gofalwyr a grwpiau gofalwyr.

 • Datblygu cysylltiadau gyda Storfa Cyfarpar Anabledd Sir Ddinbych i sicrhau rheolaeth effeithlon ac effeithiol o gyfarpar Teleofal.

 • Hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd a’r ystod eang o systemau Teleofal sy’n helpu pobl i oresgyn problemau corfforol, synhwyraidd a gwybyddol ac i reoli’r risgiau cysylltiol.

 • Cyfrannu i adroddiadau, rhestru llwyddiannau’r prosiect

  a nodi’r materion a’r risgiau sydd yngl?n â rheolaeth newid a chyflwyno casgliadau i’r Gr?p Llywio ar gyfer y prosiect.
 • Cyflwyno adroddiadau eithriadau rheolaidd a chlir ar statws y prosiect hwn i’r Bwrdd Partneriaeth Strategol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ac i gyrff statudol eraill fel y bo’r angen.

 • Defnyddio ymarfer gorau o adrannau eraill lle bo hynny briodol.

Fe sefydlwyd nifer o Grwpiau Allweddol i yrru’r prosiect Teleofal/Teleiechyd yn ei flaen.  Mae’r rhain yn cynnwys:

GR?P COMISIYNU TAI
– Fel rhan o strwythurau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles bydd y gr?p hwn yn adrodd i Fwrdd Partneriaeth Pobl H?n Sir Ddinbych, Gr?p Nam Corfforol a Synhwyraidd a’r Gr?p Cynllunio Strategol Anabledd Dysgu.  Bydd y gr?p yn gweithredu fel Gr?p Llywio ar gyfer y gwasanaethau Teleofal/Teleiechyd o fewn Sir Ddinbych.

PANEL YMGYNGHOROL LLINELL FLAEN (Gyda ffocws cychwynnol ar Teleofal/Teleiechyd) – I godi ymwybyddiaeth ymysg pobl broffesiynol sy’n darparu sianel ar gyfer materion, pryderon a/neu syniadau y dylid ymdrin â nhw.

GR?P UWCH TASG A GORFFEN AMSER CYFYNGEDIG – Bydd yn arwain datblygiadau Peilotiau o fewn Teleofal/Teleiechyd, i alluogi datblygiad/cynllunio cynlluniau peilot a ariennir drwy lithriad Grant Gweithio ar y Cyd fel rhan o’r broses newid ac i sefydlu protocol a llwybrau gofal.

FFORWM CYFRANOGWYR – Fforwm lle gall aelodau gyfnewid gwybodaeth ar ddatblygiadau perthynol gan ganolbwyntio’n gychwynnol ar Teleofal/Teleiechyd.  (Y Fforwm i ymgynnull yn dilyn digwyddiad cyfranogwyr ar Fai 2)
Cliciwch yma am fanylion o strwythur y prosiect.


Mae Teleofal yn cynnig cefnogaeth effeithlon ac anymwthiol ac mae ganddo’r gallu i:

 • Alluogi cynnal pobl yn eu cartrefi eu hunain lle bynnag y bo hynny’n bosib.
 • Uchafu eu hannibyniaeth a’u potensial
Eu galluogi i gael eu cefnogi gydag urddas mewn amgylchedd diogel.

 

 

"" Denbighshire County Council Denbighshire Local Health Board Denbighshire Voluntary Services Council Conwy and Denbighshire NHS Trust Care Forum Wales Clwyd Community Health Council National Public Health Service for Wales Health Challenge Wales Welsh Assembly Government North Wales Fire and Rescue Service Denbighshire County Council Denbighshire Local Health Board Denbighshire Voluntary Services Council Conwy and Denbighshire NHS Trust Care Forum Wales Clwyd Community Health Council National Public Health Service for Wales Health Challenge Wales Denbighshire County Council Denbighshire Local Health Board Denbighshire Voluntary Services Council Conwy and Denbighshire NHS Trust Care Forum Wales Clwyd Community Health Council National Public Health Service for Wales Health Challenge Wales Welsh Assembly Government North Wales Fire and Rescue Service Denbighshire County Council Denbighshire Local Health Board Denbighshire Voluntary Services Council Conwy and Denbighshire NHS Trust Care Forum Wales Clwyd Community Health Council National Public Health Service for Wales Health Challenge Wales Denbighshire County Council Denbighshire Local Health Board Denbighshire Voluntary Services Council Conwy and Denbighshire NHS Trust Care Forum Wales Clwyd Community Health Council National Public Health Service for Wales Health Challenge Wales Welsh Assembly Government North Wales Fire and Rescue Service Denbighshire County Council Denbighshire Local Health Board Denbighshire Voluntary Services Council Conwy and Denbighshire NHS Trust Care Forum Wales Clwyd Community Health Council National Public Health Service for Wales Health Challenge Wales
A-Z Contact Us Cymraeg